Bahai News -- Främmande religionsurkunder

Främmande religionsurkunder

i urval og översättning

med inledning och förklaringar utgivna av Nathan Söderblom t.d. professor vid Upsala universitet,
Hugo Gebers Förlag, Stockholm, 1907


Nathan Söderblom refererer i sitt forord til den tidligere utgitte oversikten over religionsurkunder som ble utgitt i 1820, der hensikten beskrives på følgende måte:

"... Man lär att inse, "det alla dessa Religioner, huru olika hvarandra de än må vara, äro likväl i närmaste slägtskap, emedan de alla upprunnit från ett ursprung, från människoslägtets första barnabegrepp om Skaparen och hans Andar, såsom synbarligen verkande genom Stjernornas och Naturfenomenernas inflytelse, eller den första och rena Sabeismen, samt hafva ett lika syfte: människoförbättringen. Och jag tror tillika, det man genom dessa fragmenters läsande och noga öfvervägande skal sluteligen erhålla aktning för allt olika religionssinne, som har sedligheten till föremål." bibliotekar L. Bygdén 1820

"Åt en hvar, som äger intresse för människohjärtats eviga sträfvan, för dess aningar och visshet och før

"hvad mänsklighetens härlige ha sökt
sitt hela sköna, rika lif igenom",

för en hvar, som vill sin blick utöfver släktets hela religiösa värld och som själf åstundar vinna en grundad insikt i religionernas inbördes lifsvärde, för den, som vill skarpt urskilja sin egen religions väsen mot bakgrunden af det allmänt religiösa och mot andra fromhetsideal och som önskar höra hvad andra folk och religioner och tider tänkt och sagt om det gudomliga och om lefnadskonsten - bjudes här möjlighet att så direkt och betryggande, som ske kan utan egen språkkunskap, ur de af forskningen i ljuset framdragna källorna hämta sitt omdöme och sin uppbyggelse. Läs själf! Döm själf om de lifsvärden som i dessa religionsurkunder äro betygade!" Nathan Søderblom, 1907

©Copyright 1907, Hugo Gebers Förlag (Stockholm)


---------
Return to: UGA Baha'i Association's Home Page
Baha'i News Archives' Index
This page was designed by Sohayl Moshtael suggestions, and news submissions are welcome, and appreciated.
URL: http://bahai.uga.edu/2003/1907.html


The content and opinions expressed on this Web page do not necessarily reflect the views of nor are they endorsed by the University of Georgia or the University System of Georgia.

Page last updated/revised 030306